Opublikowano: 20 sierpień 2012

Artykuł I
Nazwa, hasło, motto

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Lions Club Szczecinek, Stowarzyszenie jest założone z udziałem i pozostaje pod nadzorem Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions.
2. Hasłem Stowarzyszenia jest: Wolność,, Mądrość i Bezpieczeństwo Naszego Narodu.
3. Motto Stowarzyszenia brzmi: Służymy.
4. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecinek.
6. Stowarzyszenie należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions na warunkach określonych w niniejszym statucie.
7. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
 

Artykuł II
Cele i przedmiot działania

Celami Stowarzyszenia są:

1. rozwijanie i propagowanie ducha porozumienia pomiędzy narodami na świecie,
2. promowania zasad dobrych obyczajów i postawy obywatelskiej,
3. aktywny udział w rozwoju życia publicznego, kulturalnego i społecznego oraz poziomu moralnego społeczności,
4. rozwijanie oraz wspieranie oświaty i wychowania, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych i dobroczynnych, także w ochronie wartości i zabytków
kultury i ochrony środowiska,
6. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w szczególności polegającej na czynnym wspieraniu działalności kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz ochrony środowiska,
7. łączenie członków więzami przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia,
8. zapewnianie forum dla swobodnej i wszechstronnej dyskusji na tematy o wielkiej wadze publicznej i społecznej; uwzględniając, że sprawy radykalne politycznie, i religijne sekciarstwo nie powinny być przedmiotem debat członków Stowarzyszenia,
9. zachęcanie zaangażowanych osób do poświęcenia na rzecz społeczności, bez oczekiwania na osobiste korzyści finansowe z tego tytułu; promowanie sprawności i wysokich norm etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, urzędach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach.

Artykuł III
Sposoby realizacji celów


Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1. organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji, seminariów i odczytów,
2. organizowanie i prowadzenie imprez artystycznych i okolicznościowych,
3. współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
4. organizowanie, prowadzenie i udział w zbiórkach publicznych,
5. prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach niniejszego statutu.


Artykuł IV
Członkostwo

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej, mający pełną zdolność do czynności prawnych obywatel o wysokim morale i nieskazitelnej opinii w swym środowisku, może zostać członkiem Stowarzyszenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym statucie. Niezależnie od użycia w tekście osób, określeń i zaimków rodzaju męskiego, odnoszą się one w jednakowym zakresie do mężczyzn i kobiet.
2. Rodzaje członkostwa w Stowarzyszeniu:
1) Członkiem aktywnym jest członek Stowarzyszenia posiadający pełne prawa i będący jednocześnie zobowiązanym do wypełniania statutowych obowiązków Stowarzyszenia. Członek aktywny ma prawo ubiegać się, według określonych w niniejszym statucie zasad, o każdą funkcję w Stowarzyszeniu, okręgu (związku stowarzyszeń) lub Międzynarodowym Stowarzyszeniu Lions po spełnieniu warunków określonych w niniejszym statucie; jest uprawniony do głosowania we wszystkich sprawach dyskutowanych na zebraniu i wymagających głosowania. Do obowiązków członka należą: regularna obecność na zebraniach Stowarzyszenia, terminowe płacenie; składek i opłat, aktywny udział w pracach Stowarzyszenia oraz zachowanie propagujące pozytywny wizerunek Stowarzyszenia w społeczeństwie.
2) Członkiem biernym zostaje członek Stowarzyszenia, który zmienił miejsce zamieszkania, lub nie może uczęszczać na zebrania z powodów zdrowotnych lub innych poważnych przyczyn, chce utrzymać członkostwo Stowarzyszenia" a Zarząd Stowarzyszenia wyraził zgodę na taki status. Członkostwo bierne jest potwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia co 6 (sześć) miesięcy. Członek bierny nie ma prawa do pełnienia żadnej funkcji, jak również nie może głosować na konwencjach i spotkaniach okręgu (związku stowarzyszeń) lub międzynarodowych. Członek bierny jest zobowiązany płacić składki i opłaty wyznaczone przez Stowarzyszenie.
3) Członkiem honorowym zostaje osoba, nie będąca członkiem Stowarzyszenia, która położyła szczególne zasługi dla społeczności lub dla Stowarzyszenia, a którą Stowarzyszenie chce specjalnie uhonorować. Opłaty wpisowe i inne opłaty za członka honorowego wpłaca Stowarzyszenie. Członek honorowy może uczestniczyć w zebraniach lecz nie posiada praw członka aktywnego.
4) Członkiem uprzywilejowanym zostaje członek, który jest w Stowarzyszeniu od 15 (piętnastu) lat lub dłużej, a który z powodu choroby, zaawansowanego wieku lub innego ważnego powodu, uznanego przez Zarząd Stowarzyszenia, musi zrezygnować z członkostwa aktywnego. Członek uprzywilejowany jest zobowiązany płacić składki i opłaty wyznaczone przez Stowarzyszenie. Członkostwo uprzywilejowane uprawnia do głosowania i pozwala korzystać z innych praw za wyjątkiem obejmowania funkcji w Stowarzyszeniu, okręgu (związku stowarzyszeń) i władzach międzynarodowych.
5) Każdy członek Stowarzyszenia, który co najmniej przez 20 (dwadzieścia) lat był członkiem aktywnym oraz pracował z oddaniem na rzecz swojej społeczności lub Stowarzyszenia; każdy członek Stowarzyszenia, który jest poważnie chory; każdy członek Stowarzyszenia o 15 letnim lub dłuższym stażu, a który ukończył 70 lat - może otrzymać członkostwo dożywotnie Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, pod warunkiem:
a) otrzymania listu polecającego Stowarzyszenia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions,
b) zapłacenia przez Stowarzyszenie jednorazowej opłaty wyznaczonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions, z tytułu wszystkich przyszłych opłat międzynarodowych,
oraz
c) uzyskania zgody Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions.
Niezależnie od powyższego, Stowarzyszenie, według swego uznania może określić składkę dla członka dożywotniego.
6) Osoba, która zachowuje członkostwo otrzymane w innym stowarzyszeniu Lions Club lecz z powodów zmian zawodowych lub zmiany zamieszkania uczestniczy w Stowarzyszeniu może zostać członkiem stowarzyszonym. Takie członkostwo jest nadawane po zaproszeniu przez Zarząd Stowarzyszenia i jest potwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia co 12 (dwanaście) miesięcy. Stowarzyszenie nie wykazuje członka stowarzyszonego w swoich sprawozdaniach członkowskich i w sprawozdaniach z działalności.
7) Członek stowarzyszony może głosować w sprawach Stowarzyszenia, gdy jest obecny na zebraniu, lecz nie może reprezentować Stowarzyszenia na konwencji okręgu (związku stowarzyszeń) i na konwencji międzynarodowej. Nte może być wybierany do jakichkolwiek władz. Członek stowarzyszony jest zobowiązany opłacać składki wyznaczone, przez Stowarzyszenie.
8) Osoba, jaka nie jest obecnie w stanie w pełni uczestniczyć jako członek aktywny lecz chce wspierać działania Stowarzyszenia i chce swoje społeczne inicjatywy związać ze Stowarzyszeniem, może zostać członkiem afiliowanym. Takie członkostwo jest uzyskiwane- na zaproszenie i nadawane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
9) Członek afiliowany może być uprawniony do głosowania w sprawach Stowarzyszenia. gdy jest obecny, lecz nie może reprezentować Stowarzyszenia na konwencji okręgu (związku stowarzyszeń) i na konwencji międzynarodowej.
10) Członek afiliowany nie może być wybierany do jakichkolwiek władz. Członek afiliowany jest zobowiązany opłacać składki i opłaty wyznaczone przez Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie może stosować następujące zasady przyjmowania członków:
1) Członkowie mogą być przyjmowani według zainteresowań, zawodów, kompetencji.
2) W każdej grupie powinno być przyjętych nie więcej niż 2 (dwóch) członków aktywnych.
3) Klasyfikacja grup może dotyczyć różnych kryteriów, w tym: wspólników jednej spółki, ojca i syna, właścicieli przedsiębiorstw, partnerów, wojskowych, dyrektorów i innych grup według uznania Stowarzyszenia.
4. Żaden członek Stowarzyszenia nie może być równocześnie członkiem, innym niż honorowym lub stowarzyszonym, w jakimkolwiek innym stowarzyszeniu Lions. Żaden członek Stowarzyszenia, za wyjątkiem członka honorowego, nie może być równocześnie członkiem innego stowarzyszenia o podobnym charakterze.
5. Członkostwo Stowarzyszenia może być uzyskane wyłącznie poprzez zaproszenie do udziału w Stowarzyszeniu. Kandydatury są opisywane na dostarczonych przez międzynarodowe biuro formularzach, podpisywanych przez zgłaszającego członka Stowarzyszenia, przy czym zgłaszającym może być wyłącznie członek Stowarzyszenia spełniający1 wszystkie warunki niniejszego statutu. Wypełnione formularze są dostarczane do przewodniczącego komisji członkowskiej lub do sekretarza Stowarzyszenia, który, po uzyskaniu wyjaśnień, przedstawia kandydaturę Zarządowi. Jeśli zgłoszona kandydatura zostanie zaakceptowana przez większość członków Zarządu, wówczas kandydat może być zaproszony do udziału w Stowarzyszeniu. Sekretarz Stowarzyszenia musi otrzymać należycie wypełniony i podpisany formularz członkowski oraz wpłaty składki i opłaty wpisowej, zanim przyjęty członek będzie wykazany w sprawozdaniu oraz oficjalnie uznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions jako członek stowarzyszenia Lions Club.
6. Zarząd Stowarzyszenia może postanowić o członkostwie członka Stowarzyszenia, który wcześniej przestał spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym statucie, przy czym wcześniejsze członkostwo może być zaliczone do całości dokonań i udziału w Lions.
7. Zarząd Stowarzyszenia może postanowić o członkostwie przejściowym osoby, która zakończyła lub kończy członkostwo w innym stowarzyszeniu Lions Club wówczas, gdy:
1) Wypełniony formularz przejściowego członkostwa jest doręczony sekretarzowi Stowarzyszenia przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia członkostwa w poprzednim stowarzyszeniu, a gdy formularz taki nie jest dostępny - przekazana jest karta członkowska;
2) Zakończenie członkostwa nastąpiło przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym statucie;
3) Doręczony, formularz przejściowego członkostwa lub przekazana karta członkowska jest zatwierdzona przez Zarząd.


Artykuł V
Oddziały Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały aby umożliwić rozwój organizacyjny, gdzie liczba mieszkańców może być zbyt mała dla utrzymania osobnego stowarzyszenia. Oddział powinien spotykać się i powinien prowadzić działalność na rzecz miejscowej społeczności.
2. Członkowie oddziału są członkami Stowarzyszenia i oddziału poprzez zaproszenia wydane przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkostwo jest zgodne z rodzajami wymienionymi w Art.IV.pkt.2. niniejszego statutu.
3. Członkowie oddziału wybierają koordynatora i zastępcę Koordynatora. Koordynator jeśli członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz jest zachęcany do uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia oraz zebraniach Zarządu Stowarzyszenia tak, aby zapewnić przekazywanie informacji o oddziale i planowanych działaniach oddziału, wymaganych sprawozdań finansowych oraz zapewnić koordynację i rozwijanie sprawnego przepływu informacji między oddziałem i Stowarzyszeniem. Członkowie oddziału są zachęcani do udziału w regularnych zebraniach Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie wyznacza członka Stowarzyszenia do nadzorowania rozwoju oddziału oraz udzielania niezbędnego wsparcia dla oddziału. Taki członek Stowarzyszenia spełniający te funkcje jest zarazem trzecim członkiem funkcyjnym w oddziale.
5. Członkowie oddziału mogą głosować w sprawach oddziału oraz mają prawo głosu na zebraniu Stowarzyszenia, kiedy uczestniczą osobiście w zebraniu. Członkowie oddziału są zaliczani w Stowarzyszeniu do wymaganej liczby obecnych (tzw. quorum) tylko wtedy, gdy uczestniczą osobiście w zebraniu. Udział w zebraniach oddziału uznawany jest za wypełnianie obowiązku udziału w zebraniach Stowarzyszenia.
6. Pieniądze uzyskane przez oddział z działalności oraz z publicznych zbiórek powinny być przechowywane na utworzonym w tym celu funduszu. O ile nie postanowiono inaczej, pieniądze te powinny być rozdzielane na podstawie decyzji członków oddziału. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić koordynatora oddziału do podpisywania dyspozycji finansowych zatwierdzonych do realizacji przez ten Zarząd.
7. Oddział może być rozwiązany uchwałą podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia.


Artykuł VI
Składki i opłaty

1. Każdy nowy członek, członek, który odzyskał członkostwo oraz członek przejściowy jest zobowiązany wpłacić opłatę wpisową określoną przez Stowarzyszenie. Kwota ta powinna zawierać aktualna opłatę wpisową Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions i powinna być wpłacona przed przyjęciem członka i zanim sekretarz Stowarzyszenia zgłosi takiego członka do Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, Ponadto, Zarząd Stowarzyszenia może postanowić o zawieszeniu całości lub części opłaty wpisowej Stowarzyszenia w przypadku odnowienia członkostwa lub członkostwa przejściowego nadanego przez upływem 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia poprzedniego członkostwa.
2. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany wpłacać zwyczajne roczne opłaty ustalane przez Stowarzyszenie dla poszczególnych grup, członków, zawierające kwoty opłat międzynarodowych i opłat rzecz okręgu (związku stowarzyszeń) aby pokryć koszty administracyjne, koszty dorocznych konwencji i podobne koszty okręgu (związku stowarzyszeń), przy czym opłaty te powinny być wpłacane z góry w terminach ustalonych przez Zarząd.
3. Skarbnik Stowarzyszenia powinien wpłacać opłaty międzynarodowe i opłaty na rzecz okręgu (związku stowarzyszeń) w sposób i w terminach określonych przez odpowiednie statuty i przepisy okręgu (związku stowarzyszeń) i międzynarodowe.
4. Stowarzyszenie może wymagać od każdego członka, aby przed każdym zebraniem wpłacał za koszty poczęstunku podczas tego zebrania, ale takie koszty nie mogą być wliczone w kwotę zwyczajnej rocznej opłaty.
5. Żadne opłaty, składki i inne kwoty poza określonymi w niniejszym statucie nie mogą być nakładane lub wymagane od jakiegokolwiek członka Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia, członka władz Stowarzyszenia lub członka Stowarzyszenia.

Artykuł VII
Rezygnacje

1. Każdy członek może zrezygnować z członkostwa Stowarzyszenia i taka rezygnacja będzie skuteczna po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd może jednak powstrzymać się z przyjęciem rezygnacji do chwili zapłacenia wszelkich kwot należnych Stowarzyszeniu i odwołania wszelkich uprawnień do posługiwania się nazwą "LIONS", emblematem i innymi insygniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions.


Artykuł VIII
Ustanie Członkostwa

1. Sekretarz Stowarzyszenia jest zobowiązany przedstawiać Zarządowi nazwiska wszystkich członków, którzy zalegając zapłatą kwot należnych Stowarzyszeniu dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty pisemnego ich powiadomienia przez sekretarza o takim zadłużeniu.! Zarząd może wówczas postanowić o usunięciu takich członków ze Stowarzyszenia.
2. Każdy członek może być usunięty ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy udziale całego Zarządu w głosowaniu.
3. Stowarzyszenie powinno zachęcać do regularnej obecności na zebraniach i w działalności Stowarzyszenia. Kiedy członek nie uczestniczy w zebraniach i działalności Stowarzyszenia, Stowarzyszenie powinno zrobić wszystko w celu zachęcenia i promowania obecności.
 

Artykuł IX
Funkcje w Stowarzyszeniu

1. Pełniącymi funkcje w Stowarzyszeniu są: prezydent, poprzedzający były prezydent, wiceprezydenci, skarbnik, sekretarz, mistrz ceremonii, gospodarz (nieobowiązkowy), członek Zarządu ds. członkowskich oraz wszyscy inni wybrani do pełnienia-funkcji.
2. Nikt nie może być wybranym do pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu o ile nie jest aktywnym, spełniającym wszystkie warunki niniejszego Statutu, członkiem Stowarzyszenia.
3. Wszyscy pełniący funkcje w Stowarzyszeniu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
4. Obowiązki członków zarządu:
1) Prezydent kieruje Stowarzyszeniem, przewodniczy wszystkim zebraniom Zarządu oraz zebraniom Stowarzyszenia, zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne zebrania Zarządu oraz zebrania Stowarzyszenia; powołuje stałe i tymczasowe komisje Stowarzyszenia i współpracuje z przewodniczącymi tych komisji aby zapewnić prawidłowe1 działanie i sprawozdawczość tych komisji; dba o prawidłowe zwołanie, prowadzenie i ogłaszanie wyborów; oraz współpracuje i jest aktywnym członkiem doradczej komisji gubernatora okręgu w strefie, w której działa Stowarzyszenie.
2) Poprzedzający były prezydent wraz z pozostałymi byłymi prezydentami oficjalnie wita członków i gości na zebraniach Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie w pozyskiwaniu spośród-miejscowej społeczności, w której działa Stowarzyszenie, wszystkich osób działających na rzecz swej społeczności.
3) Wiceprezydenci przejmują, w kolejności wyboru, obowiązki i uprawnienia prezydenta, jeśli, z jakiegokolwiek powodu, .prezydent jest niezdolny do wypełniania swoich obowiązków. Każdy wiceprezydent, według poleceń prezydenta, powinien nadzorować działanie tych komisji Stowarzyszenia, do jakich wyznaczy go prezydent.
4) Sekretarz działa pod kierunkiem i nadzorem prezydenta i Zarządu oraz pracuje jako łącznik między Stowarzyszeniem i okręgiem, w którym działa Stowarzyszenie. Wykonując swoje obowiązki, sekretarz:
a) Składa do biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, na dostarczonych formularzach, regularnie miesięczne i inne sprawozdania z informacjami, jakie mogą być, wymagane przez to biuro lub zarząd Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions;
b) Składa do gabinetu gubernatora okręgu takie sprawozdania, jakie mogą być wymagane, łącznie z kopiami regularnych miesięcznych i innych sprawozdań z 1 działalności;
c) Współpracuje i jest aktywnym członkiem doradczej komisji gubernatora okręgu w strefie, w której działa Stowarzyszenie;
d) Przechowuje i nadzoruje archiwum Stowarzyszenia, zawierające protokoły zebrań Stowarzyszenia i zebrań Zarządu Stowarzyszeń i a| listy, obecności, postanowienia komisji, wyniki wyborów, klasyfikacje grup członków przyjęte w Stowarzyszeniu, informacje o adresach i numerach telefonów członków Stowarzyszenia, stan rozliczeń Stowarzyszenia z członkami;
e) Przedstawia członkom kwartalne i półroczne potwierdzenia stanu wpłat opłat i innych zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia, przyjmuje wpłaty i przekazuje za pokwitowaniem skarbnikowi Stowarzyszenia;
f) Gwarantuje prawidłowość rozliczenia przy zakończeniu pełnienia funkcji do kwoty i w sposób, jakie będą określone przez Zarząd.
5) Skarbnik:
a) Przyjmuje wszystkie pieniądze wpłacane przez sekretarza i z innych wpłat, przekazuje wpłaty na depozyty w banku lub w bankach wskazanych przez komisję ds. finansowych i zatwierdzonych przez Zarząd;
b) Opłaca wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia wyłącznie w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd. Wszystkie czeki i dyspozycje powinny być podpisane przez skarbnika i jednego z pełniących funkcje wyznaczonego przez Zarząd;
c) Przechowuje i nadzoruje archiwum, zawierające pokwitowania otrzymanych wpłat i wydatków Stowarzyszenia;
d) Przygotowuje i przedstawia miesięczne i półroczne sprawozdania finansowe dla biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions oraz dla Zarządu Stowarzyszenia;
e) Gwarantuje prawidłowość rozliczenia przy zakończeniu pełnienia funkcji do kwoty i w sposób, jakie będą określone przez Zarząd.
6) Mistrz ceremonii prowadzi sprawy i jest odpowiedzialny >za mienie i akcesoria Stowarzyszenia, na które składają się: flagi, transparenty, gong, młotek, śpiewniki i plansza z odznakami. Każdą rzecz umieszcza we właściwym miejscu przed każdym zebraniem i należycie przechowuje między zebraniami. Jest porządkowym każdego zebrania, dba, aby obecni zajmowali właściwie miejsca, rozdaje biuletyny, druki i inne materiały potrzebne na zebraniu Stowarzyszenia lub Zarządu. Szczególnie dba o to, aby każdy nowy członek Stowarzyszenia zajmował miejsce w różnych grupach w czasie kolejnych zebrań tak, aby lepiej poznał się z wszystkimi członkami Stowarzyszenia.
7) Gospodarz (nieobowiązkowy) działa na rzecz harmonii, dobrego koleżeństwa, energii i entuzjazmu w czasie zebrań, także nakłada na członków Stowarzyszenia kary porządkowe. Od nakładanych przez Gospodarza kar nie ma odwołań, jednakże takie nakładane kary muszą się mieścić w kwotach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia, a żaden członek Stowarzyszenia nie może być ukarany w czasie zebrania częściej niż 2 (dwa) razy. Sam Gospodarz nie może być ukarany, chyba, że poprzez jednogłośną uchwałę 'wszystkich członków obecnych na zebraniu. Wszystkie pieniądze zebrane przez Gospodarza powinny być niezwłocznie przekazane za pokwitowaniem Skarbnikowi.
8) Członek zarządu ds. członkostwa jest przewodniczącym komisji członkowskiej. Prowadzi sprawy i jest odpowiedzialny za:
a) Opracowanie programu wzrostu liczebności Stowarzyszenia i przedstawienie tego programu Zarządowi Stowarzyszenia do zatwierdzenia;
b) Bieżące zachęcanie w czasie zebrań Stowarzyszenia do zgłaszania wartościowych kandydatów do Stowarzyszenia;
c) Przestrzeganie właściwych procedur pozyskiwania członków;
d) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla członków;
e) Wnioskowanie do, Zarządu w sprawach ograniczania utraty członków;
f) Współdziałanie z innymi komisjami w Stowarzyszeniu w wypełnianiu zadań;
g) Aktywne działanie w komisji członkowskiej na poziomie strefy, w której działa Stowarzyszenie.


Artykuł X
Zarząd

1. Zarząd składa się z prezydenta, poprzedzającego byłego prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika, mistrza ceremonii, gospodarza: (nieobowiązkowy), członka Zarządu ds. członkowskich, koordynatora oddziałów, jeśli takie powołano, oraz wszystkich wybranych członków. Liczbę członków zarządu określa walne zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądach i poza sądami.
3. Do składania oświadczeń, zobowiązań i rozporządzeń prawem w imieniu Stowarzyszenia niezbędne jest działanie łączne dwóch osób ze składu Zarządu.
4. Zwyczajne zebrania Zarządu odbywają się co miesiąc, w miejscach i terminach określonych przez Zarząd.
5. Nadzwyczajne zebrania Zarządu mogą być zwoływane przez prezydenta lub na wniosek większości członków Zarządu, w miejscach i terminach określonych przez prezydenta.
6. Obecność większości członków Zarządu na zebraniu stanowi warunek zdolności każdego zebrania Zarządu do podejmowania decyzji (tzw. quorum). O ile nie zastrzeżono inaczej, decyzja podjęta przez większość członków Zarządu stanowi decyzję Zarządu.
7. Zarząd posiada następujące obowiązki i uprawnienia:
1) Prowadzi Stowarzyszenie i odpowiada, poprzez pełniących funkcje członków, za realizację działań przyjętych przez Stowarzyszenie. Wszelkie nowe przedsięwzięcia i działania Stowarzyszenia powinny być rozpatrywane i przyjmowane przez Zarząd, a następnie przedstawiane członkom Stowarzyszenia do akceptacji na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia.
2) Zatwierdza wszystkie wydatki, przy czym nie powinien powodować zadłużenia przekraczającego bieżący dochód Stowarzyszenia, ani zatwierdzać przeznaczenia funduszy klubu na cele niezgodne z przedsięwzięciami i działaniami nie zatwierdzonymi przez Stowarzyszenia.
3) Jest uprawniony do zmiany, uzupełnienia lub odrzucenia działania każdego z członków pełniących funkcje w Stowarzyszeniu.
4) Zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Może również postanowić o prowadzeniu rachunków każdego z funduszy Stowarzyszenia przez pełniącego funkcję, komisję lub członka Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia spełniający wszystkie warunki niniejszego statutu, może, na zgłoszone żądanie, przeglądać, w uzgodnionym miejscu i czasie, prowadzone rachunki lub wyniki przeprowadzonych kontroli.
5) Jest upoważniony, według zaleceń komisji) finansowej, do wybrania banku lub banków. gdzie deponowane będą fundusze Stowarzyszenia.
6) Jest zobowiązany poręczać za zobowiązania składane przez członków pełniących funkcje w Stowarzyszeniu.
7) Nie może zatwierdzać, ani zezwalać na wydatkowanie na cele organizacyjne Stowarzyszenia, jakiejkolwiek części dochodu osiągniętego z akcji lub działań Stowarzyszenia polegających na publicznej zbiórce pieniędzy.
8) Jest zobowiązany przekazywać do właściwej stałej lub specjalnej komisji Stowarzyszenia wszystkie sprawy nowych przedsięwzięć i działań w celu zbadania i przedstawienia zaleceń Zarządowi.
9) Jest zobowiązany wskazywać i mianować, pod warunkiem zatwierdzenia przez członków Stowarzyszenia, delegatów i zastępców delegatów Stowarzyszenia na konwencje okręgu (związku stowarzyszeń) oraz na konwencje międzynarodowe.
10) Jest zobowiązany utrzymywać co najmniej 2 (dwa) oddzielne 'fundusze, prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowymi. Jeden fundusz służący do gromadzenia pieniędzy organizacyjnych takich jak składki, kary porządkowe oraz inne; wewnętrznie zbierane przez Stowarzyszenie. Drugi fundusz powinien być utworzony do gromadzenia pieniędzy z działalności oraz datków zebranych poprzez prowadzenie zbiórek publicznych. Wydatki z tych funduszy powinny następować zgodnie z Art.IX.pkt5. niniejszego statutu.

Artykuł XI
Wybory członków Zarządu

1. Do pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu, za wyjątkiem poprzedzającego byłego prezydenta, przeprowadzane są wybory w sposób określony poniżej.
2. Zgłaszanie kandydatów następuje na zebraniu zwoływanym w marcu każdego roku. Termin i miejsce tego zebrania ustala Zarząd i zawiadamia na piśmie członków Stowarzyszenia listami wysłanymi nie później niż 10 (dziesięć) diii przed terminem zebrania.
3. Prezydent wyznacza komisję wyborczą, która na zwołanym zebraniu przedstawia kandydatów do objęcia funkcji. Obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia mogą również zgłaszać kandydatów do pełnienia funkcji w kolejnej kadencji.
4. Jeśli, w okresie między ustaleniem listy kandydatów a zebraniem wyborczym, zgłoszony kandydat nie będzie w stanie objąć .funkcji, na którą ma być wybierany i nie będzie innych kandydatów do tej funkcji, wówczas komisja wyborcza powinna przedstawić na zebraniu wyborczym dodatkowych kandydatów do tej funkcji.
5. Zebranie wyborcze powinno odbyć się nie później niż 15 kwietnia każdego roku,, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Zawiadomienia o zebraniu powinny być dostarczone przez sekretarza członkom Stowarzyszenia pocztą lub osobiście na 2 (dwa) tygodnie przed zebraniem. W zawiadomieniu powinny być podane nazwiska wszystkich kandydatów zgłoszonych na wcześniejszym zebraniu, oraz potwierdzenie, z zastrzeżeniem pkt.3. powyżej, że wszyscy kandydaci będą uczestniczyć w wyborach. W czasie zebrania wyborczego nie można zgłaszać kandydatów do pełnienia funkcji.
6. Z zastrzeżeniem Art. XI pkt 8. niniejszego statutu^ wszyscy pełniący funkcje, za wyjątkiem członków Zarządu wybierani są co roku i powinni obejmować funkcje 1 lipca, powinni pełnić funkcje przez rok od daty objęcia lub do czasu wyboru pełniącego funkcję na kolejną kadencję.
7. Komisja członkowska powinna składać się z 3 (trzech) członków wybieranych na 3- (trzy-) letnią kadencję. W pierwszych wyborach wybierani są 3 (trzej) członkowie. Jeden z członków komisji pełni funkcję przez I (jeden) rok, drugi z członków przez 2 (dwa) lata, a trzeci członek przez 3 (trzy) tata. W związku z tym, co roku wybierany jest 1 (jeden) nowy członek komisji. Każdy członek komisji powinien pełnić funkcję przez 3 (trzy) kolejne lata w systemie rotacyjnym. W pierwszym roku wybrany jest członkiem komisji, w drugim roku jest wiceprzewodniczącym komisji, a w trzecim roku jest przewodniczącym komisji i członkiem Zarządu Stowarzyszenia ds. członkowskich.
8. Połowa członków Zarządu powinna być wybierana co roku i powinna obejmować funkcje 1 lipca, powinni pełnić funkcje przez 2 (dwa) lata od daty objęcia lub do czasu wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. W pierwszych wyborach po przyjęciu niniejszego statutu połowa liczby wybieranych członków Zarządu wybierana jest na dwuletnią kadencję a druga połowa liczby członków Zarządu wybieranych jest na kadencję jednoroczną.
9. Wybory są dokonywane większością głosów w głosowaniu tajnym przez członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu i uprawnionych do głosowania.
10. Każdy pełniący funkcję w Stowarzyszeniu może być odwołany z uzasadnionych powodów kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów liczby członków Stowarzyszenia.


Artykuł XII
Wybory uzupełniające

1. W przypadku wakatu na funkcji prezydenta lub wiceprezydentów, powstałego z jakiegokolwiek powodu, następny w hierarchii wiceprezydent obejmuje funkcję. W przypadku, gdy niniejsza zasada obejmowania wakatów nie umożliwi obsadzenia funkcji, prezydenta lub wiceprezydentów, Zarząd powinien ogłosić nadzwyczajne wybory. Zarząd .powinien zawiadomić wszystkich członków Klubu spełniających wszystkie warunki niniejszego statutu o wyznaczonym przez Zarząd miejscu i terminie nadzwyczajnego zebrania wyborczego na 2 (dwa) tygodnie przed terminem. Na nadzwyczajnym zebraniu wyborczym wakat na funkcji należy obsadzić.
2. W przypadku wakatu na jakiejkolwiek innej funkcji, Zarząd Stowarzyszenia powołuje członka Stowarzyszenia do pełnienia funkcji przez czas pozostały do końca kadencji.
3. W przypadku, gdy liczba wakatów zmniejszy liczbę członków Zarządu poniżej wymaganej liczby tzw. quorum, członkowie Stowarzyszenia powinni obsadzić wakaty na funkcjach poprzez wybory przeprowadzone na dowolnym zwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia, po uprzednim zawiadomieniu o tym członków, według zasad określonych w Art. XI pkt 5. niniejszego statutu. Takie zawiadomienie może być wysłane, przez każdego z pełniących; funkcje lub członka Zarządu, lub, jeśli nie jest to 'możliwe, przez każdego członka Stowarzyszenia.
4. W przypadku, gdy wybrany do pełnienia funkcji przed terminem objęcia funkcji nie jest w stanie pełnić lub odmawia pełnienia funkcji, wówczas prezydent może ogłosić nadzwyczajne zebranie w celu zgłoszenia kandydatów i nadzwyczajne zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru następcy. Każdy członek Stowarzyszenia powinien być zawiadomiony pocztą lub osobiście, na 2 (dwa) tygodnie przed terminem, o: wyznaczonym celu, miejscu i terminie nadzwyczajnego zebrania wyborczego. Wybory powinny być przeprowadzone natychmiast po zamknięciu listy kandydatów, zwykłą większością głosów.

Artykuł XIII
Zebrania

1. Zwyczajne zebrania Stowarzyszenia powinny odbywać: się nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w miesiącu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Stowarzyszenie. Wszystkie zebrania powinny należycie zaczynać sieji kończyć w oznaczonym czasie. O ile niniejszy statut i przepisy nie stanowią inaczej, sposób zawiadamiania o zwyczajnych zebraniach określa Zarząd.
2. Nadzwyczajne zebrania Stowarzyszenia mogą być zwoływane przez prezydenta, według jego uznania oraz kiedy Zarząd zażąda takiego zebrania. Nadzwyczajne zebrania zwoływane są w miejscu i terminie wskazanych przez żądających takiego zebrania. Zawiadomienia o nadzwyczajnym zebraniu, z podanym celem, miejscem i terminem zebrania powinny być przesiane pocztą lub doręczone osobiście, wszystkim członkom Stowarzyszenia nie później niż 10 (dziesięć) dni przez terminem zebrania.
3. Zebranie poświęcone rocznicy powołania Stowarzyszenia może odbywać się co roku, przy czym należy wówczas szczególną uwagę poświęcić sprawom celów i etyki Lions oraz historii Stowarzyszenia.
4. Doroczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia powinno odbywać się w czerwcu każdego roku, w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd. Na tym zebraniu powinny być przedstawione sprawozdania pełniących funkcje, którzy kończą kadencję oraz powinno nastąpić przekazanie pełnienia funkcji.
5. Dla ważności każdego zebrania Stowarzyszenia jest niezbędna osobista obecność na zebraniu większości członków Stowarzyszenia spełniających wszystkie warunki niniejszego statutu (tzw. quorum).
6. Każdy członek Stowarzyszenia, który nie zapłaci wszelkich opłat należnych Stowarzyszeniu w czasie 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania od sekretarza pisemnego wezwania, niezależnie od postanowień Art. VIII niniejszego statutu, jest uznany za nie spełniającego warunków niniejszego statutu i utrzymuje taki status do chwili zapłaty zaległych opłat Wyłącznie członkowie spełniający wszystkie warunki niniejszego statutu posiadają prawo głosu oraz prawo obejmowania funkcji w Stowarzyszeniu.
7. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, decyzja większości członków obecnych na każdym zebraniu stanowi postanowienie i decyzję Stowarzyszenia.

Artykuł XIV
Emblemat, barwy, rok sprawozdawczy

1. Emblemat i barwy Stowarzyszenia są takie same jak emblemat i barwy Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions.
2. Rok sprawozdawczy Stowarzyszenia trwa od 1 lipca do 30 czerwca.

Artykuł XV
Delegaci na konwencje międzynarodowe i konwencje okręgu (związku stowarzyszeń)

1. Ponieważ Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions zarządzane jest przez stowarzyszenia Lions Club zebrane na konwencji międzynarodowej, oraz dla wyrażenia przez Stowarzyszenie głosu w sprawach Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions, Stowarzyszenie powinno zapewnić opłacenie niezbędnych wydatków delegatów Stowarzyszenia na każdą doroczną konwencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions. Stowarzyszenie ma prawo delegować na każdą taką Konwencję 1 (jednego) delegata i 1 (jednego) zastępcę delegata na każdych 25 (dwudziestu pięciu), lub ponad połowę tej liczby, członków klubu zgłoszonych do rejestru prowadzonego przez biuro międzynarodowe, według stanu ewidencji w pierwszym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się taka Konwencja, przy czym Stowarzyszenie ma prawo delegować przynajmniej 1 (jednego) delegata i 1 (jednego) zastępcę delegata Określenie "ponad polowa tej liczby" użyte powyżej oznacza 13 (trzynaście) i więcej członków. Wybór każdego delegata i zastępcy delegata jest potwierdzany przez prezydenta, sekretarza lub innego upoważnionego pełniącego funkcję w Stowarzyszeniu; jeżeli żadna z tych osób nie uczestniczy w konwencji, podpis może złożyć gubernator okręgu lub gubemator-elekt okręgu (związku stowarzyszeń), w którym działa Stowarzyszenie.
2. Ponieważ wszystkie sprawy okręgu (związku stowarzyszeń) są przedstawiane i stanowione na konwencji okręgu (związku stowarzyszeń), Stowarzyszenie powinno zapewnić swoją reprezentację w pełnej liczbie delegatów na wszystkie takie konwencje oraz zapewnić' opłacenie niezbędnych wydatków delegatów Stowarzyszenia uczestniczących w konwencjach. Stowarzyszenie ma prawo reprezentacji na każdej dorocznej konwencji swego okręgu (związku stowarzyszeń) przez 1 (jednego) delegata i 1 (jednego) zastępcę delegata na każdych 10 (dziesięciu), lub ponad połowę tej liczby, członków Stowarzyszenia przyjętych co najmniej I (jeden) rok, i 1 (jeden) dzień wcześniej i zgłoszonych do rejestru prowadzonego przez biuro międzynarodowe, według stanu ewidencji w pierwszym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się konwencja, przy czym Stowarzyszenie ma prawo delegować przynajmniej V (jednego) delegata i 1 (jednego) zastępcę delegata. Każdemu zgłoszonemu delegatowi, pod warunkiem jego osobistej obecności na konwencji, przysługuje prawo 1 (jednego) głosu w głosowaniu nad obsadą każdej funkcji oraz prawo 1 (jednego) głosu w głosowaniu każdej sprawy w czasie konwencji, przy czym delegat głosuje według własnego uznania. Określenie "ponad połowa tej liczby" użyte powyżej oznacza 5 (pięć) i więcej członków.


Artykuł XVI
Oficjalna lista adresowa

Międzynarodowe Stowarzyszenie Lions oraz gubernator okręgu (związku stowarzyszeń) powinni być umieszczeni na liście adresatów korespondencji wysyłanej przez Stowarzyszenie.

Artykuł XVII
Zasady proceduralne

1. O ile niniejszy statut i przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie sprawy porządkowe i organizacyjne odnoszące się do każdego zebrania lub działania Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, każdej powołanej komisji, powinny być załatwiane zgodnie z regulaminami, przyjętymi w Stowarzyszeniu i okresowo zmienianymi.

Artykuł XVIII
Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory powstałe między członkami Stowarzyszenia, członkiem Stowarzyszenia, byłym członkiem Stowarzyszenia, a Stowarzyszeniem lub pełniącym funkcję członkiem Zarządu, w sprawach związanych z członkostwem, interpretacją, naruszeniem lub zastosowaniem niniejszego statutu; bądź też w związku z usunięciem członka te Stowarzyszenia lub w jakiejkolwiek sprawie innej natury, jeśli taki spór nie może być załatwiony w inny sposób, najeży rozstrzygać poprzez wydanie postanowienia w sposób określony poniżej.
2. Każda strona sporu może wnieść do gubernatora okręgu (związku stowarzyszeń) pisemne żądanie rozstrzygnięcia sporu. W ciągu 15 (piętnastu) dni od otrzymania żądania, gubernator okręgu (związku stowarzyszeń) powinien mianować rozjemcę - arbitra pojednawczego do rozstrzygnięcia sporu. Takim rozjemcą powinien być były gubernator okręgu (związku stowarzyszeń), który jest obecnie członkiem spełniającym wszystkie warunki niniejszego statutu w stowarzyszeniu Lions, spełniającym wszystkie warunki statutu, innym niż stowarzyszenie, w którym członkiem jest strona sporu, w tym samym okręgu (związku stowarzyszeń), gdzie powstał spór. Wybrany rozjemca powinien być zaakceptowany przez strony. Po mianowaniu, rozjemca powinien zorganizować spotkanie stron w celu rozstrzygnięcia sporu. Takie spotkanie powinno być wyznaczone w czasie 30 (trzydziestu) dni od mianowania rozjemcy. Jeśli działania pojednawcze nie dają wyniku, rozjemca powinien być .upoważniony do podjęcia decyzji, przy czym taka decyzja o rozstrzygnięciu sporu będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron.


Artykuł XIX
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna posiada następujące obowiązki i uprawnienia:
1) wykonuje kontrolę Zarządu, kontrolę zgodności działalności z prawem, z postanowieniami Statutu oraz z uchwałami;
2) składa wnioski na zebrania Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia w sprawach będących przedmiotem kontroli.
3. Jeżeli Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, Komisja Rewizyjna prowadzi badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za każdy rok działalności i przedstawia sprawozdania.
4. Komisja rewizyjna powinna składać się z 3 (trzech) członków wybieranych na 3- (trzy-) letnią kadencję. W pierwszych wyborach wybierani są 3 (trzej) członkowie. Jeden z członków komisji pełni funkcję przez 1 (jeden) rok, drugi z członków przez 2 (dwa) lata, a trzeci członek przez 3 (trzy) lata. W związku z tym, co roku wybierany jest 1 (jeden) nowy członek komisji. Każdy członek komisji powinien pełnić funkcję przez 3 (trzy) kolejne lata w systemie rotacyjnym. W pierwszym roku wybrany jest członkiem komisji, w drugim roku jest wiceprzewodniczącym komisji, a w trzecim roku jest przewodniczącym komisji. Wybory i odwołanie członków oraz uzupełnienia składu komisji] rewizyjnej dokonywane są w sposób określony odpowiednio w Art. XI i Art. XII niniejszego statutu.
5. O ile nie zastrzeżono inaczej, decyzja podjęta przez większość członków Komisji Rewizyjnej stanowi decyzję Komisji Rewizyjnej.
6. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych spośród członków i aktywnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie na dwa lata.
7. Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.
 

Artykuł XX
Komisje Stowarzyszenia

1. Za wyjątkiem członków i przewodniczącego Komisji ds. Członkostwa oraz Komisji Rewizyjnej, którzy są wybierani (patrz Art. IX pkt 8. oraz Art. XIX niniejszego statutu), prezydent może powołać następujące stale Komisje Stowarzyszenia:
1) Komisje organizacyjne - tematyczne:
a) Komisja ds. Obecności
b) Komisja Statutowa
c) Komisja Finansowa
d) Komisja ds. Technologii Informatycznych
e) Komisja ds. informacji Lions
f) Komisja Programowa
g) Komisja Public Relations
h) Komisja ds. Wydawania Biuletynu
i) Komisja ds. Przyjmowania Gości
j) Komisja Rozwoju Przywództwa
2) Komisje ds. działalności:
a) Komisja ds. Kontaktów z Młodzieżą:
b) Komisja ds. Profilaktyki Cukrzycy
c) Komisja ds. Ochrony Wzroku i Pracy z Ociemniałymi
d) Komisja ds. Ochrony Słuchu i Mowy oraz Pracy z Głuchymi
e) Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego
f) Komisja ds. Programu Klubu Leo
g) Komisja ds. Programu Wymiany Młodzieży
h) Komisja ds. Programu Stosunków Międzynarodowych.
2. Innymi działaniami Stowarzyszenia, do jakich mogą być organizowane komisje to: działania obywatelskie, działania edukacyjne, działania na rzecz zdrowia, socjalne, na rzecz wypoczynku, spraw publicznych i międzynarodowych obozów młodzieżowych.
3. Komisje specjalne; okresowo prezydent może powołać, przy zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, takie komisje specjalne, jakie prezydent lub Zarząd Stowarzyszenia uznają za niezbędne.
4. Prezydent z urzędu jest członkiem wszystkich komisji.
5. Wszystkie komisje powinny mieć w swym składzie przewodniczącego oraz, z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej, tylu członków, ilu prezydent uzna za niezbędnych.
6. Przewodniczący każdej komisji składa co miesiąc pisemne lub ustne sprawozdania Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Wszystkie problemy odnoszące się do spraw administracyjnych bądź działalności, powinny być kierowane do właściwej komisji do rozpatrzenia i przedstawienia wniosków Zarządowi Stowarzyszenia.

Artykuł XXI
Zmiany statutu

1. Niniejszy statut może być zmieniany na każdym zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia, na którym obecna jest wymagana liczba członków Stowarzyszenia (tzw. quorum), większością2/3 (dwóch trzecich) głosów osobiście obecnych i uczestniczących w głosowaniu , członków Stowarzyszenia, pod warunkiem wcześniejszego rozpatrzenia przez Zarząd pożytków dokonania zmiany.
2. Żadna zmiana niniejszego statutu nie może być poddana głosowaniu, jeśli wszyscy członkowie Stowarzyszenia nie otrzymali ha piśmie propozycji zmiany, przy czym takie pismo powinno być przesiane pocztą lub doręczone osobiście nie później niż 2 (dwa) tygodnie przez terminem zebrania, kiedy proponowana zmiana ma być poddana głosowaniu.

Artykuł XXII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia, na którym obecna jest wymagana liczba członków Stowarzyszenia (tzw. quorum), większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów osobiście obecnych i uczestniczących w głosowaniu członków Stowarzyszenia, W uchwale zebranie wyznacza likwidatora i postanawia o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia na cele określonej w Art. II niniejszego statutu.
2. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

Artykuł XXIII
Przepisy końcowe

1. Stowarzyszenie nie może zgłaszać ani rekomendować żadnych kandydatów do objęcia funkcji publicznych.
2. Za wyjątkiem dalszego zaangażowania w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Lions, żaden pełniący funkcję ani członek Stowarzyszenia nic: może wykorzystywać członkostwa do zaspokojenia jakichkolwiek osobistych, politycznych lub innych dążeń, ani też Stowarzyszenie jako organizacja, nic może uczestniczyć w jakimkolwiek ruchu społecznym niezgodnym z celami Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek i opłat członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, dochodów z, majątku Stowarzyszenia i z ofiarności publicznej.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w i przepisach prawa i uchwałach Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
5. Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony pomiędzy członków Stowarzyszenia.
6. W czasie zebrań Stowarzyszenia nie mogą być prowadzone wśród członków Stowarzyszenia jakiekolwiek zbiórki pieniędzy przez osoby nic będące członkami Stowarzyszenia. Wszystkie wnioski i propozycje przedstawiane w czasie zebrania w sprawach przeznaczenia funduszy na cele inne niż przyjęte wcześniej zobowiązania, powinny być zgłoszone do komisji finansowej.
7. Do prowadzenia spraw, Stowarzyszenie może zorganizować w odpowiedniej formie biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników.
8. Wszystkie problemy odnoszące się do spraw administracyjnych bądź działalności, powinny być kierowane do właściwej komisji do rozpatrzenia i przedstawienia wniosków Zarządowi Stowarzyszenia.