Opublikowano: 20 sierpień 2012

Lions Clubs International na świecie

LCI jest największą na świecie pozarządową organizacją charytatywną. Liczy dzisiaj około 1,3 mln członków zrzeszonych w prawie 44 tys. klubów, działa w 756 okręgach, posługuje się 11 oficjalnymi językami. Jest akredytowana przy ONZ i w Radzie Europy. Historia LCI zaczęła się prawie 90 lat temu, gdy amerykański agent ubezpieczeniowy Melvin Jones zainicjował spotkanie ludzi, którzy – jak on sam – odnieśli sukces w życiu, a swoje możliwości i umiejętności chcieli wykorzystać dla niesienia pomocy innym. 7 czerwca 1917 roku w hotelu La Sale w Chicago odbyło się inauguracyjne zebranie pierwszego Klubu Lions. Tak rozpoczęła swą działalność organizacja dobroczynna, której szlachetne idee bardzo szybko zyskały międzynarodowy zasięg, ogarniając Kanadę, Chiny, Meksyk, Kubę. Pierwsze europejskie kluby powstały w 1948 r. w Szwajcarii, Szwecji i Francji, a w następnych latach we wszystkich krajach zachodnich Europy, w Azji, Ameryce Południowej, Afryce, Australii. Członkowie Klubów Lions spotykają się regularnie, a informacje o terminach i miejscu spotkań podawane są w corocznie aktualizowanym światowym przewodniku dla Lionów. Będąc gościnnie w innym mieście lub kraju, Lioni mogą uczestniczyć w spotkaniach lokalnego Klubu.

Każdego roku ponad 20 tys. Lionów uczestniczy w Światowej Konwencji, która odbywa się zawsze na początku kadencji, w pierwszych dniach lipca. Światowa Konwencja jest okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji, wzajemnego poznania się i nawiązywania więzów przyjaźni oraz wyborów światowego Zarządu LCI (Prezydent, dwóch Wiceprezydentów oraz Międzynarodowych Dyrektorów). Na Konwencji zatwierdzane są międzynarodowe programy, odbywają się seminaria, spotkania. Lioni na całym świecie oddają swój czas, serca i pieniądze - chorym, niezaradnym i nieszczęśliwym, ofi arnie służą przede wszystkim dzieciom, potrzebującym wsparcia i pomocy, organizują działania edukacyjne i wdrażają międzynarodowe programy pomocowe.

Członkowie LCI zobligowani są do noszenia specjalnej odznaki. Jest to złota litera L na ciemnogranatowym tle,z głowami lwów skierowanymi w lewą (przeszłość)i prawą (przyszłość) stronę. Na odznace umieszczony jestnapis Lions International. Słowo LIONS jest anagramem pierwszych liter hasła lionizmu: „Liberty, Inteligence, Our  Nations Safety”.  Motto lionizmu „We Serve” (służymy) i charakterystyczny znaczek z literką L – znane są w całym świecie.

Do 1987 roku członkami ruchu liońskiego byli tylko mężczyźni, w 70 rocznicę powstania organizacji zaczęły być do niej zapraszane również kobiety.

Przy LCI powołano organizację dla młodzieży w wieku 14 -25 lat – LEO Clubs, która liczy dziś około 150 tys. członków i działa w 140 krajach świata. Członkami LEO są młodzi ludzie, którzy traktują swój klub jako krąg przyjaciół, popierających odpowiedzialność, inicjatywę i niesienie pomocy innym. LEO oznacza: Leadership – zdobywanie umiejętności przywódczych, Experience – wymianę doświadczeń, Opportunity – wykorzystywanie szans i możliwości. Do 2005 r. zarejestrowano w Polsce 8 Klubów LEO, zrzeszających ok. 150 członków

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions Okręg 121 Polska

Pierwsze polskie Kluby Lions powstały w Poznaniu i Gdańsku w 1989 r. w atmosferze przemian społeczno-gospodarczych po likwidacji „żelaznej kurtyny” w Europie, natomiast Okręg 121 Polska z siedzibą w Poznaniu powstał w 1991 r. na bazie istniejących już wtedy 12 klubów. Podstawowym ogniwem LCI jest Klub, który staje się autonomicznym stowarzyszeniem, decydującym o kierunkach swoich działań charytatywnych. Każdy Klub działa lokalnie, włączając się do bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących w najbliższym środowisku, ale korzysta z rozwiązań systemowych i programów międzynarodowych.

Spektrum działalności Klubów jest bardzo szerokie, najważniejsze z nich to: pomoc dla osób niewidomych i niedowidzących oraz niepełnosprawnych, różne akcje na rzecz pomocy dzieciom i uzdolnionej młodzieży, opieka nad dziećmi z domów dziecka, pomoc dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych.

Tak, jak na całym świecie, polskie Kluby Lions cechuje różnorodność zawodowa i wiekowa, a ich członkami są przedstawiciele wszystkich niemal profesji, pełniący różne role społeczne i zajmujący różne stanowiska. Każdy z nich ma jakąś rolę do spełnienia i wszyscy znajdują satysfakcję w tej odpowiedzialnej pracy społecznej.

Klubem kieruje prezydent, a na czele okręgu (zrzeszającego min. 35 klubów) stoi gubernator. Wszystkie funkcje w organizacji są wybieralne i pełnione społecznie w systemie rocznych kadencji, trwających od 1 lipca każdego roku do 30 czerwca roku następnego.

Liczby

- w Okręgu 121 Polska rok 2005 zamknął się liczbą 54 klubów, w tym 27 męskich, 15 kobiecych i 12 mieszanych;

- pierwszym klubem powstałym w Polsce był LC Poznań POLSKA (charter 22.04.1989 r.);

- pierwszym klubem kobiecym powstałym w Polsce był LC Poznań POLONIA (charter 16.01.1991);

- najliczniejszymi ośrodkami lionizmu w Polsce są: Poznań, Warszawa oraz Trójmiasto;

- najwięcej klubów powstało w kadencji 1989/1990 (8 klubów) oraz w kadencji 1990/1991 (6 klubów);

Misja Lions Clubs International

Rozwijać i umacniać wśród ludzi wrażliwość na potrzeby innych poprzez dobrowolne działania na rzecz lokalnych środowisk oraz współpracę międzynarodową.

Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Lions

1. Pielęgnować więzy współpracy, porozumienia i przyjaźni między ludźmi na całym świecie.

2. Popularyzować świadome postawy obywatelskie.

3. Działać na rzecz społeczności lokalnej w sferze kulturalnej, społecznej i ochrony środowiska.

4. Rozwijać współpracę między klubami opartą na więzach przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia z zachowaniem apolityczności i areligijności.

5. Zachęcać do bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących zarówno w działaniach publicznych, jak również we wszystkich sferach działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

KTO MOŻE BYĆ LIONEM?

Być Lionem może ten, kto osiągnął sukces i kocha ludzi, kto zostawia świat lepszym, niż go zastał i kogo kochają małe dzieci, kto sam z siebie daje to, co najlepsze, a w drugim człowieku widzi tylko to, co dobre. Do Lions Clubs International, największej na świecie pozarządowej organizacji charytatywnej, funkcjonującej z zachowaniem pełnej apolityczności i areligijności, nie można się zapisać - trzeba zostać do niej zaproszonym.

Każdy z nas został kiedyś zaproszony do LCI. Teraz my zapraszamy do Klubów Lions osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią, wzorową moralnością, reprezentujące wysokie walory etyczne i chętne do pomocy potrzebującym.

Lioni realizują szeroki wachlarz działalności charytatywnej. Indywidualne Kluby Lions mogą samodzielnie podejmować się wykonania różnych przedsięwzięć lokalnych, a większe projekty mogą być prowadzone przez kilka Klubów, cały Okręg, a nawet kilka Okręgów. Zasięg, typ i rodzaj działań Lionów są nielimitowane.

Dla potrzeb systemowego ukierunkowania działań LCI zdefi niowano 7 kategorii aktywności społecznej Lionów:

1. Działania na rzecz społeczności lokalnej w sferze kulturalnej i społecznej

2. Wdrożenie programu: „Zrozumieć cukrzycę”

3. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

4. Realizacja programu „Pomagamy głuchym”

5. Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Lionów

6. Wzbogacanie form tworzenia i rozwoju nowych szans i możliwości dla młodzieży

7. Wykonanie zadań programu: „Ratujmy oczy – pomagamy niewidomym”

Lions Clubs International dla Młodzieży

Międzynarodowy Program Wymiany Młodzieży umożliwia wyjazdy do różnych krajów na całym świecie około 4000 młodym ludziom w wieku od 16 do 22 lat. Uczestniczą oni w obozach młodzieżowych, przebywają u wybranych rodzin Lionów, poznają różne kultury i style życia, nawiązują nowe przyjaźnie.

W ramach działań na rzecz tworzenia szans rozwoju i możliwości spełnienia marzeń młodzieży Okręgi organizują i sponsorują międzynarodowe letnie obozy,na które zapraszają młodych ludzi z całego świata.

Międzynarodowy Konkurs Lions – Plakat Pokoju

W ramach edukacji, w zakresie tematyki pokoju i międzynarodowego porozumienia wszystkich ludzi, LCI organizuje i sponsoruje coroczny Międzynarodowy Konkurs na Najlepszy Plakat Pokoju dla dzieci 11 do 13 lat.

„The Future is Ours – So Now What” “Przyszłość należy do nas – więc co teraz ?”

LCI przygotowało i pomaga we wdrażaniu w szkołach kompletnego programu,który ma na celu wyposażenie w kompetencje i motywowanie dzieci i młodzieży do pracy w charakterze woluntariuszy na rzecz swojej lokalnej społeczności.

FUNDACJA LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Fundacja LCI funkcjonuje od 1968 r. i jest instrumentem międzynarodowej organizacji, stworzonym dla celów pozyskiwania środków i przekazywania ich w formie grantów na współfi nansowanie różnych przedsięwzięć realizowanych przez Lionów na całym świecie. Korzystanie z pomocy LCIF koordynowane jest przez Gubernatorów Okręgów. Fundacja pozyskuje środki fi nansowe zarówno od samych Lionów, jak i innych osób oraz instytucji, kierując się przekonaniem, że pracując razem można osiągnąć więcej, niż pracując indywidualnie.

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY LCI

Pomagamy Niewidomym. Lioni na całym świecie są dostrzegani przez pryzmat pomocy oferowanej niewidomym i niedowidzącym, bowiem ich biała laska to dzieło Lionów. Na całym świecie Lioni organizują szkolenia psów przewodników, recycling okularów i inne akcje, mające na celu  ułatwianie życia niewidomym i niedowidzącym.

Program „Ratujmy Oczy” SightFirst II. W 1990 roku zainaugurowane zostały dynamiczne działania na rzecz zahamowania jednej z największych chorób cywilizacyjnych atakującej wzrok - powstał program SightFirst. Na świecie jest 45 mln niewidomych ludzi, z czego 80 % można było uchronić przed ślepotą przez odpowiednie działania profilaktyczne lub przywrócić wzrok poprzez profesjonalną opiekę medyczną. Światowe organizacji zdrowia alarmują, że w ciągu 20 lat liczba niewidomych podwoi się. W ramach programu wydatkowano około 144 mln USD, dzięki którym:

- przeprowadzono ponad 5 milionów operacji katarakty

- wybudowano, bądź rozbudowano, 207 szpitali okulistycznych

- udzielono wsparcia dla ponad 70 milionów zabiegów chroniących przed ślepotą

- podniesiono jakość opieki okulistycznej w 90 krajach

Program odniósł tak wielki sukces, że postanowiono kontynuować go w formie II edycji SightFirst, która za cel przyjęła zebranie funduszy w wysokości co najmniej 200 milionów USD w ciągu 3 lat (2005-2008), z przeznaczeniem na ratowanie wzroku.

Program dla Szkół - Lions-Quest. Celem programu jest pomoc młodym ludziom w rozwijaniu umiejętności, siły i odporności, której potrzebują w trudnym okresie dojrzewania, aby oprzeć się narkotykom, przemocy i innym nieodpowiednim czynnikom, także negatywnemu wpływowi rówieśników. Program pomaga nastolatkom rozwinąć pozytywne zachowania, takie jak: poczucie odpowiedzialności, samodyscyplinę czy zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk kładzie na rozwój charakteru, komunikację, uczenie się i naukę samodzielnego podejmowania decyzji.

W ramach programu Lions-Quest realizowane są 3 programy dla szkół, dostosowane do grup wiekowych uczniów, a mianowicie:

- od 5 do 9 lat – „Sztuka dorastania”

- od 10 do 14 lat – „Sztuka dojrzewania”

- od 15 do 19 lat – „Sztuka działania”

Programy te pomagają młodym ludziom lepiej rozumieć ich emocje, środowisko i otoczenie oraz zdobyć nowe umiejętności jak dokonywać prawidłowych wyborów życiowych.

Lions-Quest „Sztuka dojrzewania” oparty jest na najnowszych badaniach naukowych i strategiach edukacyjnych. Aktywizuje dom, szkołę i społeczność lokalną, czyli rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa do prowadzenia młodych ludzi drogą właściwych wyborów, życia bez narkotyków i bez przemocy. Międzynarodowy program edukacyjny Lions-Quest „Sztuka dojrzewania” trafił do Polski. Zainaugurowały go pilotażowe warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, które już odbyły się w Gdańsku, Krakowie, Opolu i planuje się je w wielu innych miastach.

Warsztaty dają przyszłym liderom programu Lions-Quest „Sztuka dojrzewania” merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie do dalszej pracy. Uczą nauczycieli prowadzenia zajęć tak, by rozwijały samodzielność i kreatywność dzieci, uczyły odpowiedzialności i podejmowania decyzji, współpracy w grupie oraz zwracania uwagi na potrzeby najbliższego otoczenia. Program będą wprowadzać w życie pedagodzy, którzy rozumieją emocjonalny i społeczny rozwój dzieci i młodzieży i – co zrozumiałe – chcą aktywnie przeciwdziałać wszelkim patologiom, przemocy i uzależnieniom.

Warto podkreślić, że Kluby Lions w Polsce nieodpłatnie sponsorują trzydniowe szkolenia dla nauczycieli (finansują trenerów, zakupują podręczniki), które mają na celu wdrożenie tego programu w szkołach podstawowych i gimnazjach.